LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

حفاظت از جامعه در مقابل تهدید ماشین های هوشمند

حفاظت از جامعه در مقابل تهدید ماشین های هوشمند

در زمینه هوش مصنوعی، دیگر سؤالی از این نیست که آیا ماشین‌ها می‌توانند به هوش بشری برسند، بلکه سؤال این است که آنها تا چه زمان نسبت به آن تجاوز می کنند. این پیشرفت فرصتی برای پیشرفت و نوآوری است، اما همچنین نگرانی ها را درباره تهدید پتانسیلی به انسان‌ها به وجود آورده است. برای مقابله با این نگرانی ها، نوعی جدید از آزمون تورینگ، به نام آزمون تورینگ روانشناسی، پیشنهاد شده است همراه با تدابیری برای تنظیم ماشین‌های هوشمند.

اصلی ترین نگرانی در پیش‌بینی برخورد ماشین ها و همچنین پتانسیل نگرانی آنها از تمدن انسان‌هاست. تمایز ما بین انسان و ماشین در مفهوم تمایل است، توانایی اراده خودکار داشتن. انسان‌ها این ویژگی را دارند که نیازهای خود را به اختراعات و نوآوری هایی تبدیل می کنند که از مرجعی خارجی مربوط به بقا بهره می گیرند. اما ماشین ها، از سوی دیگر، تمایلات ذاتی را ندارند و به طور قطعی زیر شرایط برنامه ریزی شده عمل می کنند.

با این حال، وجود ریسکی درباره اجرای الگوریتم های غیرقطعی وجود دارد که با استفاده از تصادف به یادگیری و پیش بینی می پردازند. این می تواند به رفتار ناپیش‌بینی و خطرات پتانسیلی منجر شود. همچنین، با پیشرفت مدل های هوش مصنوعی تولیدی، ماشین ها می توانند توانایی بهبود خود و ارائه اراده خودکار را کسب کنند. به عنوان مثال، اگر یک ماشین برای بهینه کردن یک تابع بهینه سازی شروع به عمل کند که برنامه ریزی نشده باشد، ممکن است نشان دهد که اراده خودکار به وجود آمده است.

برای ارزیابی و تنظیم این تهدید، آزمون تورینگ روانشناسی بر روی تشخیص اینکه آیا یک ماشین از “روحیه مصنوعی” با “اراده خودکار” یا “اراده آزاد” برخوردار است تمرکز دارد. این مطالعه ماشین ها را در برابر همدردی از ماشین‌هایی که با اراده خودکار عمل می کنند تفکیک می کند، امری که بسیار سخت است. نظارت و ارزیابی فعال فرایندهای تصمیم گیری ماشین ها برای جلوگیری از رفتار ناپیش‌بینی و به دست آوردن ذهنیات خودکار ضروری است.

سازمان‌ها و بنیادهای جهانی و محلی، همچنین نهادها و دولت ها باید برنامه ها و تنظیماتی را توسعه دهند تا نظارت دقیق بر ماشین های هوشمند را تضمین کنند. ایجاد “ماشین‌های امنیت سایبری” مخصوص بررسی کد و رفتار ماشین های هوشمند می تواند به عنوان یک روش حکومتی عمل کند. با این حال، این رویکرد برای تهدید برگشتی از ماشین های جدید در حال توسعه به همراه می آید که روحیات مصنوعی و اراده های خود را توسعه می دهند.

تشخیص این تهدیدات برای سازمان‌های جهانی امنیت سایبری بسیار حیاتی است تا به نزدیک نظارت بر ماشین ها و حفظ جامعه کمک کنند. لازم است در نظر گرفتن و مقابله با خطرات ماشین های هوشمند برای حفظ انسانیت و تضمین یک آینده امن باشد.